GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Klient zaškrtnutím souhlasu dává podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) správci osobních údajů Karolíně Szabové (IČ: 04520602), souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) na webu innervibestudio.cz. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že jsou při trénincích pořizovány fotky a jiné audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny na webu innervibestudio.cz a na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) a využity k propagačním účelům.

Klient dále prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v tom smyslu, že tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám a že nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu, a dále že jsou náležitě chráněny ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň klient prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě jeho vlastního rozhodnutí. Klient bere na vědomí, že tento souhlas může být odvolán kdykoli, a to zasláním e-mailu na adresu: szabova.karolina@seznam.cz.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Osobní údaje, které nám sami poskytnete odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře:

  • jméno a příjmení,
  • emailovou adresu,
  • text zprávy

Jméno, příjmení a e-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vámi vzneseného požadavku či dotazu na naši společnost. Tyto osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu jednání / řešení předmětného požadavku.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

Na našich webových stránkách používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní a uloženy po dobu nezbytně nutnou.

Webové stránky je možné využívat i bez souborů cookies jejich zakázáním prostřednictvím Vašeho prohlížeče, omezením cookies jen na určité webové stránky nebo prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?
  • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který vyjadřujete zasláním Vašich osobních údajů v dotazu nebo kontaktním formuláři.
  • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vámi zaslaného požadavku či dotazu.
Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

COOKIES

  1. Návštěvník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu viz. výše.
  2. Návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač návštěvníka, může návštěvník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Platné od 1. 1. 2021.